Proc web

Komfort

Centrální vytápění je komplexní službou, kde jedinou starostí odběratele je péče o radiátory. Všechny ostatní starosti a povinnosti se zajištěním dodávky tepla až do domu přebírá dodavatel.

Spolehlivost

V centrální kotelně bývá instalováno více zdrojů tepla, často se schopností spalovat dva různé druhy paliva. Ve spojení s trvalým dozorem, pravidelnou údržbouinvesticemi do tepelného zařízení, to zajišťuje vysokou míru spolehlivosti dodávek tepla odběratelům.
Nenáročnost tepelného zařízení až do domu provozuje a za jeho stav zodpovídá dodavatel tepla. Na spotřebiteli zůstává jen seřízení ventilu na radiátoru podle jím požadované teploty v místnosti.

Úspora investic

Ze strany odběratele není potřebné investovat do domovní kotelny ani pořizovat etážové topení v bytech. Po dohodě s dodavatelem, tento je schopen pro odběratele zajistit i tepelnou přípojku a technologické zařízení předávací stanice tepla v domě.

Úspora času

Nevyžaduje od odběratele činnosti spojené se zajišťováním pravidelné běžné údržby a provozem tepelného zdroje. Po dohodě dodavatel může pečovato zařízení předávací stanice tepla v domě.

Úspora prostoru

Nevyžaduje samostatnou, stavebně oddělenou místnost pro instalaci kotelny. Ušetřený prostor v domě tak může být využit k jinému účelu nebo vhodně pronajat.

Neodpojuj se joke

Bezpečnost

Teplovodní vytápění je bezpečné a nevýbušné.

Ekologie

Základním palivem v tepelných zdrojích je ekologické palivo – zemní plyn. Výtopny rozptylují spaliny vysokým komínem tak, aby se tyto ani při nepříznivých klimatických podmínkách nehromadily v obydlených částech města. Dále jsou ve výrobách instalovány obnovitelnéalternativní zdroje k výrobě tepla a teplé vody.

Cena

Cena tepla je kontrolována Energetickým regulačním úřadem a nelze ji svévolně zvýšit. Zahrnuje náklady spojené s jeho výrobou a dodáním až do domu, nejen nákup paliva. Odběratelé nemusí platit za zajištění dalších činností spojených s vytápěním domu nebo bytu.

Mezilidské vztahy

Sousedé se nemusí dohadovat, kdy zahájit nebo ukončit topnou sezónu, zda topit více či méně, kdo, kdy, jak a za jakou odměnu bude v domě oprávněn topit. Toto zajišťuje dodavatel, na kterého si pak lze u piva hezky zanadávat…

– a mezi sousedy zůstává nadále pohoda!