Informace k podání
žádosti o příspěvek na teplo r. 2023

Vážení odběratelé tepla a teplé vody,
nařízením vlády č. 263/2022 Sb. byla konkretizována další část pomoci státu občanům s úhradou energií. Pro zákazníky odebírající teplo z CZT stanoví výše uvedené vládní nařízení výši příspěvku na teplo platnou od roku 2023.Současně s tím aktuálně probíhá další legislativní proces, u kterého je předpoklad, že by měl vyústit v tzv. zastropování cen některých vstupů pro plynové teplárny. Podrobnosti prozatím nejsou známy nebo se neustále aktualizují. Vše pečlivě sledujeme, abychom Vás mohli včas informovat.

Základní odkazy a informace z nařízení vlády č. 263/2022 Sb. dle § 17 a dále:

- Výše příspěvku pro rok 2023 je prozatím stanovena na 4 500 Kč za jeden byt (může se ještě změnit)

- O tento příspěvek musí požádat odběratel, typicky SVJ, prostřednictvím dodavatele tepla (TEREA Cheb s.r.o.)

- Rozhodným dnem pro zohlednění příspěvku je počet vytápěných bytů k 30.9.2022

- Nejpozdější termín pro podání žádosti je do 30.11.2022 a preferovaný způsob je elektronické podání žádosti

(Příloha 3 k nařízení vlády), na webovém portálu TEREA Cheb (viz návod níže)

- Příspěvek bude zohledněn v zálohách resp. ve fakturaci počínaje únorem 2023

 

Shrnutí informací:

Vlastník bytového domu resp. osoba oprávněná jednat za SVJ podá žádost v termínu 1.10.-30.11.2022 k rukám TEREA Cheb,
s uvedením počtu vytápěných bytových jednotek (bytů) určených k bydlení dle stavu k 30.9.2022.

Technická stránka podání žádosti - elektronický postup:

TEREA Cheb provozuje webový portál https://portal.terea-cheb.cz/. Zástupci vlastníků domů resp. jednotlivých výborů SVJ jsou v těchto dnech naším prostřednictvím informováni
o možnosti registrace a podání žádosti preferovanou elektronickou cestou. Pokud tak učiní, budou následně k vlastnímu podání žádosti vyzváni další e-mailovou notifikací během října t.r.

Nezbytnou podmínkou registrace je uvedení zaslaného ověřovacího kódu. V případě, že jste vlastník bytového domu nebo oprávněný zástupce SVJ s platnou smlouvou na dodávky tepla nebo teplé vody a do 30.9.2022 od nás příslušný kód neobdržíte, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení (paní Dagmar Pavelková, tel.: 354 524 427, ) a domluvte si náhradní odeslání.  

Dle výše uvedeného vládního nařízení bude možné požádat o příspěvek na teplo i listinnou formou doručenou na adresu sídla společnosti
TEREA Cheb, Májová 588/33, 350 48 Cheb.
V obou případech však žádost o příspěvek, dle Přílohy 3 předmětného nařízení, musí být věrohodně podepsána zástupcem/zástupci oprávněnými jednat jménem vlastníka nemovitosti resp. SVJ.

O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

V Chebu dne 20.9.2022

 

 

Ing. Steffen Thomas Zagermann                                      Ing. Martin Černík                                                                                 

jednatel společnosti TEREA Cheb s.r.o.                                 jednatel společnosti TEREA Cheb s.r.o.

 

logo cil snazeni