Seznam článků

2010

 • Město Cheb vyhlašuje výzvu č. 5 k podávání žádostírámci Integrovaného plánu rozvoje městaCheb zóna Zlatý vrch *Regenerace bytových domů - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
  Tiskopisy ke stažení: výzva.
 • Společnost TEREA Cheb s.r.o. se stala v dubnu 2010 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 v oblasti provádění výstavby a rekonstrukcí bytových staveb, staveb inženýrských a občanské vybavenosti.
 • Město Cheb vyhlašuje výzvu č. 4 k podávání žádostírámci Integrovaného plánu rozvoje městaCheb zóna Zlatý vrch *Regenerace bytových domů - opatření Modernizace a technické zhodnocení bytových domů.
  Tiskopisy ke stažení: výzva.

2009

 • Společnost TEREA Cheb s.r.o. byla vybrána jako finalista krajského kola souteže "Vodafone FIRMA Roku 2009 Karlovarského kraje" více zde.
 • Město Cheb vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného Plánu Rozvoje města Cheb zóna Zlatý Vrch více informací zde.
 • Město Cheb vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 národní podpora územního rozvoje oblast intervence 5.2 zlepšení prostředí v problémových sídlištích aktivita 5.2 a) revitalizace veřejných prostranství více informací zde.

2008

 • Společnost TEREA Cheb s.r.o. se finančně podílela na obnově věží kostela svatého Mikuláše. Poděkování Historického nadačního Fondu Cheb zde a zde.
 • Společnost TEREA Cheb s.r.o. vybudovala v letech 2007 až 2008 v lokalitě nově postaveného Obchodního centra Dragoun, výměníkové stanice pro OD Interspar a Shopping-centrum a rozšířila svou dodávku z kotelny Nemocnice. Celá investice představovala strojní úpravy ve stávajícím areálu kotelny Nemocnice Cheb, podzemní teplovod do stavby Intersparu a Schopping-centra a vybudování výměníkové stanice v těchto objektech. První etapa 2007 – dodávka tepla do Intersparu, byla zrealizována, zkolaudována a zprovozněna ještě před otevřením Intersparu koncem roku 2007. Druhá etapa a tím celá stavba, byla uvedena do zkušebního provozu v dubnu roku 2008 a následně, po krátkém zkušebním provozu i zkolaudována. Účelem těchto investic je používat uvolněné kapacity, vyplývající z energetického opatření.
Dny Obnovitelných zdrojů na Chebsku
 • Ve dnech 15.-16.5.2008 se společnost TEREA Cheb s.r.o. připojila ke Dnům obnovitelných zdrojů na Chebsku. Součástí projektu pořádaného chebským Ekocentrem byl Den otevřených dveří, kdy měli obyvatelé Chebska možnost prohlédnout si výrobu energií z obnovitelných zdrojů v nejrůznějších zařízeních (vodní elektrárna, tepelná čerpadla, biomasa atd.) Souběžně se na Ekonomické fakultě ZPČU v Chebu konal seminář „Obnovitelné zdroje ano či ne a proč“. Za společnost TEREA Cheb s.r.o. zde vystoupil jednatel Ing.Zagermann s přednáškou VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL, FOTOVOLTAICKÝCH ZDROJŮ AKUMULAČNÍHO VYTÁPĚNÍ a SPALOVÁNÍ BIOMASY v KOMUNÁLNÍ SFÉŘE“, poděkování za Ekocentrum Cheb zde.

2007

V Chebu se sníží cena tepla i přes teplotně anomální zimu

 • Od konce roku 2005 došlo k razantnímu nárůstu ceny plynu, jako primárního paliva pro vytápění a přípravu TUV. Cena plynu se fakticky odvíjí podle ceny ropy na světových trzích. Hlavní dodavatel plynu RWE Transgas a.s. a potažmo další zásadní obchodníci v rámci republiky (v našem kraji RWE group ZČP a.s.), stanovují cenu pro své odběratele složitým výpočtem podle výpočtového vzorce, do kterého je zahrnut jako jeden z faktorů cena ropy na burze. Tento propočet se provádí v určitých etapách, takže se tímto vlivem zvyšuje paradoxně cena plynu i když cena ropy klesá a i naopak.

 • Změna struktury ceny tj. neplatí se pouhý m3 plynu či jeho ekvivalent v KWh přepočtem přes takzvané spalné teplo v m3 (což je vnitřní energetický potenciál tohoto množství, které se uvolní jeho spálením), ale i platba za tzv.výkon, rezervovanou roční kapacitu, platba za distribuci a dopravu k zákazníkovi, činí dojednávání podmínek obchodu s plynem dosti složitým. Toto však nezastírá fakt, že cena plynu zejména po vstupu RWE do společnosti ZČP a.s. razantně stoupla. Tento vliv a vliv politických situací v oblastech těžící ropu, dává průchod navyšování ceny této energetické komodity, jež pociťuje hlavně konečný zákazník.Nárůst ceny zemního plynu od roku 2004 na rok 2005 činil 16 % a další narůst v roce 2006 proti 2005 činil zvýšení o dalších 36,5 %. Tím pořizovací ceny energií v posledních dvou letech stouply o více než 50%.

 • Zvyšování ceny zemního plynu, se projevil nárůstem i v ceně tepla ( v 1 GJ). v té části ceny tepla, která je přímo závislá na nákupu (resp.spotřebě) primárního paliva (proměnné náklady), byla cena zvýšena od roku 2005 od 80 Kč /GJ. Přitom bylo a je snahou, aby byly ostatní náklady, jež tvoří cenu tepla (náklady stálé), udržovány společností TEREA v konstantní hodnotě na celkovém množství dodaného tepla, popř. i částečně snižovány.

 • V roce 2007 se společnosti TEREA Cheb s.r.o. podařilo provést některá opatření, vstřícná k zákazníkům, pro další snížení ceny o 15 Kč/GJ, a to v oblasti stálých nákladů (mimo zemního plynu). Toto se promítne ve fakturaci spotřeby za období od 01. dubna 2007. Cena tepla tím činní 1,90 Kč/kWh vč. DPH.

2006

Krajinná výstava Cheb 2006Poděkování starosty Města Chebu MUDr. Jan Svobody za účast při realizaci této akce zde.
Krajinná výstava Cheb 2006U příležitosti Krajinné výstavy bez hranic Cheb-Marktredwitz 2006 vyhlásila společnost TEREA Cheb s.r.o. ve spolupráci s Městem Cheb, soutěž o nejlepší výzdobu předzahrádek, oken a balkónů. Vyhodnocení naleznete zde.
 • Nemocnice Cheb přešla s pomocí TEREA Cheb s.r.o. na medicinální páru. Více informací zde.
 • Od 1.1.2006 rozšířila TEREA Cheb s.r.o. oblast dodávky tepla o obec Plesná u Chebu. Společnost nyní dodává Městu Plesná a jejím občanům teplo pomocí následujících kotelen:

  1/ ul. Kostelní o výkonu 1000 kW
  2/ ul. 5. května čp. 458-9 o výkonu 750 kW
  3/ Základní škola, ul. Školní čp. 254 o výkonu 500 kW
  4/ Mateřská škola, ul. Lázeňská čp. 387 o výkonu 64 kW
  5/ Zvláštní škola, Šneky čp.80 o výkonu 150 kW
  6/ Městský úřad, ul. 5. května čp.301 o výkonu 64 kW
  7/ Městská knihovna, ul. 5. května čp.300 o výkonu 49 kW
  8/ Městské kulturní středisko, nám. Svobody čp.52 o výkonu 98 kW.
 • Od 1.1.2006 přechází společnost TEREA Cheb s.r.o. na nový informační systém K2. Postupně tak bude docházet ke změně příslušných formulářů užívaných pro obchodní styk a fakturaci. v této souvislosti se nepředpokládají žádné výraznější komplikace v plynulosti zpracování dokladů.
 • Ve spojitosti s navýšením ceny ropy a následně zemního plynu, došlo dne 1.1.2006 k navýšení ceny tepla na 520,00 Kč/GJ bez DPH. U zemního plynu se jedná o takové navýšení, které sám dodavatel nemůže kompenzovat. Společnosti TEREA Cheb s.r.o. se poslední 4 roky dařilo složku stálých nákladů v ceně tepla, nezvyšovat - ponechávat konstantní. Tímto společnost částečně kompenzovala nárůst ceny plynu v ceně tepla,
  neboť cena tepla je ve své tvorbě, věcně usměrňována cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. Tento způsob umožňuje promítnout vstupní náklady na palivo do ceny tepla plně. Protože však cena za teplo je vnímána jako celek, je snahou kompenzovat ostatní náklady podílející se na ceně tepla. Cena tepla je na začátku roku cenou předběžnou. Konečná cena bude upřesněna na konci roku, až po zjištění skutečností jako je skutečný průběh nákladů, množství vyrobeného tepla a ostatních ovlivňujících faktorů.

  2005

Dne 21.9.2005 byla s Domem dětí a mládeže Sova v Chebu podepsána smlouva o účasti společnosti TEREA Cheb s.r.o. na projektu Krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz 2006. v rámci prezentace obnovitelných zdrojů energie tak bude v areálu DDM Sova instalováno tepelné čerpadlo a demonstrační fotovoltaický článek.
 • Na základě rozhodnutí Rady města Chebu převzala od 1.7.2005 péči o veškerý domovní a bytový fond ve vlastnictví města Chebu společnost TEREA Cheb s.r.o. Změna správce se dotýká pouze nájemců městských bytů spravovaných do 30.6.2005 společností MARKETA-REMONE s.r.o. Úhrady nájemného, vyúčtování služeb, dluhů apod. budou i nadále prováděny stejným způsobem jako doposud. Původní složenky zůstávají v platnosti minimálně do konce roku 2005. Informační leták je ke stažení zde.
 • Na základě smlouvy se Západočeskou plynárenskou a.s. zajišťuje od 7.2.2005 společnost TEREA Cheb s.r.o. provoz kontaktního místa ZČP v Chebu. Provoz kontaktního místa na adrese sídla společnosti Májová 588/33, Cheb. Úřední dny pondělí a středa 8,00-17,00 hodin. Bližší informace získáte zde nebo v telefonickém zákaznickém centru ZČP pro Karlovarský kraj na telefonu 359 431 111.
 • Společnost TEREA Cheb s.r.o. získala Certifikát kvality ISO 9001:2000 pro tyto činnosti: VÝROBA a DODÁVKA TEPLA a TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, VÝROBA a DODÁVKA ELEKTŘINY, SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY a REKONSTRUKCE BYTOVÝCH STAVEB, STAVEB INŽENÝRSKÝCH a OBČANSKÉ VYBAVENOSTI.